W dniu 30 sierpnia w Urzędzie Gminy w Tarnowcu odbyło się uroczyste wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego nauczycielce z placówki oświatowej prowadzonej przez Gminę Tarnowiec.

W tym roku do egzaminu przystąpiła nauczycielka pracująca na co dzień w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Tarnowcu, która uzyskała pozytywny wynik z postępowania egzaminacyjnego.

Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, przy nadaniu stopnia nauczyciela mianowanego, nauczyciele składają następujące ślubowanie:

"Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej."

Pani Dorota Betlej złożyła ślubowanie i otrzymała z rąk Pani Agaty Augustyn – Wójta Gminy Tarnowiec akt nadania awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego.

Pani Wójt pogratulowała Pani Dorocie uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego oraz życzyła sukcesów w pełnieniu roli nauczyciela, opiekuna i wychowawcy młodego pokolenia.