31 stycznia br. podpisano porozumienie o nawiązaniu współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Tarnowiec a miastem Svidnik na Słowacji. Gminę Tarnowiec reprezentowała Wójt Gminy Agata Augustyn, miasto Świdnik Burmistrz Marcela Ivančová.

Dzień wcześniej na LXII Sesji Rady Gminy Tarnowiec jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Tarnowiec a miastem Svidnik (Słowacja).

W ramach przygranicznej współpracy samorządy planują realizować projekty m.in. związane z programem Interreg Słowacja – Polska, który obejmuje swoim zakresem dziedzictwo narodowe, historyczne, sport i turystykę. Program przynosi bezpośrednie korzyści dla partnerów w związku z poprawą dostępności komunikacyjnej pogranicza, ochronę przyrody i bioróżnorodności oraz zwiększa potencjał instytucji publicznych.
Współpraca będzie obejmować także wydarzenia kulturalne, wymianę doświadczeń i kontaktów między stowarzyszeniami czy też organizacjami pozarządowymi.