ZARZĄDZENIE NR 106/2021 WÓJTA GMINY TARNOWIEC z dnia 15.10.202Ir. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Tarnowiec w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”

W dniach 13 i 20 październik 2021r. Gminny punkt Doradztwa Rolniczego  w Tarnowcu, który mieści się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu będzie nieczynny.

Na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 67 ze zm.) Wójt Gminy Tarnowiec podaje do publicznej wiadomości informację o planie polowań zbiorowych przeprowadzanych przez Koło Łowieckie nr 163 „JARZĄBEK” Jasło (plan polowań na sezon łowiecki 2021-2022 w załączeniu).

Zmiana zasad ruchu i ograniczenia parkingowe na terenie Szpitala

W związku z rozbudową Szpitala Specjalistycznego w Jaśle o nowy pawilon psychiatryczny i rozpoczynającymi się pracami budowlanymi zostanie ograniczona ilość miejsc postojowych. Zaplanowane prace ziemne spowodują także częściowe zmiany zasad ruchu na terenie przy szpitalnym. Ograniczenia te mogą być modyfikowane w czasie trwania prac i obowiązywać będą do połowy 2023 r.

Wójt Gminy Tarnowiec podaje do publicznej wiadomości informację o planie polowań zbiorowych przeprowadzanych przez Koło Łowieckie nr 172 „GWARDIA” Jasło (plan polowań na sezon łowiecki 2021-2022 w załączeniu).

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnowiec

Zasady zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice lub opiekunowie prawni.

W niedzielę 1 sierpnia 2021 r. o godz. 17:00 w 77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego uruchomione zostaną syreny alarmowe w celu oddania hołdu i uczczenia pamięci bohaterskich żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego oraz mieszkańców stolicy, poległych i zamordowanych w czasie Powstania Warszawskiego. Syreny alarmowe będą uruchomione przez 1 minutę, emitując dźwięk ciągły.

Wniosek o dowóz  dziecka niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły/ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego w roku szkolnym 2021/2022

Punktu Informacyjno – konsultacyjnego programu "Czyste Powietrze"
Informujemy, iż w sierpnie punk Informacyjno – konsultacyjnego programu "Czyste Powietrze" będzie czynny w następujących godzinach