ZARZĄDZENIE NR 106/2021 WÓJTA GMINY TARNOWIEC
z dnia 15.10.202Ir.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Tarnowiec w sprawie „Rocznego programu współpracy
Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”