Uprzejmie informuję, że w dniu 31 maja 2016r. (tj. wtorek) o godz. 13:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się XIX SESJA RADY GMINY TARNOWIEC.

Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:

 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy Tarnowiec.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego, na realizację zadania publicznego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1885R Nowy Glinik – Glinik Polski w km 1+500-2+430";
  2. zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2016 rok;
  3. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2016-2026;
  4. dopłaty do 1m3 wody, do 1 m3 ścieków;
  5. przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków;
 5. zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu i Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu.
 6. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2015 dla Gminy Tarnowiec.
 7. Sprawozdanie z realizacji w 2015 roku programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski i zapytania.
 10. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Jarosław Pękala