W celu dostosowania stanu technicznego obiektów budowlanych do wymagań sezonu grzewczego przypominamy właścicielom, zarządcom i użytkownikom obiektów budowlanych, o których mowa w art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 , poz. 1333) o ciążącym na nich obowiązku.

W szczególności należy dokonać sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych oraz usunięcia nieprawidłowości, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska np. pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.

Równocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 62 ust.6 ustawy - Prawo budowlane kontrolę stanu technicznego przewodów- kominowych powinny przeprowadzać w odniesieniu do przewodów' dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych - osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim bądź osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności natomiast w odniesieniu do kominów lub przewodów kominowych w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych - wyłącznie osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.