Wyciąg z ogłoszenia Wójta Gminy Tarnowiec o przetargu ustnym nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:

 

Oznaczenie nieruchomości

Miejscowość: Brzezówka Dz. ewid. nr 89/1 ( KS1J/00052296/2)

Powierzchnia nieruchomości:

Pow. działki: 0.81 ha

Opis nieruchomości:

Działka stanowi teren zabudowany budynkiem Szkoły Podstawowej o powierzchni użytkowej 541,51 m2 oraz budynkiem gospodarczo-garażowym o powierzchni 80,80 m2.

Cena wywoławcza [zł]

450 000, 00 zł brutto (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100 groszy) Przedmiotowa nieruchomość korzysta ze zwolnienia od podatku VAT.

Wysokość wadium [zł]

45 000, 00 zł

Termin i miejsce przetargu

8 grudnia 2021r. godz. 10:30 sala konferencyjna Urzędu Gminy Tarnowiec.  

Pełna treść ogłoszenia o przetargu zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowiec oraz na stronie internetowej pod adresem www.tarnowiec.eu w zakładce "Gospodarka nieruchomościami"

Dodatkowych informacji dotyczących nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży udziela   pracownik ds. gospodarki nieruchomościami Urzędu Gminy Tarnowiec, pokój nr 8, tel.: 13 42 555 31