INFORMACJA W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA DRÓG GMINNYCH

Gmina Tarnowiec informuje, że zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy w sezonie 2021/2022 będzie prowadzone przez Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Sp. zo.o.

Informacje, uwagi i interwencje dotyczące przejezdności dróg gminnych można kierować pod następujące nr telefonów:

  • GPGK Tarnowiec - 13 42 555 03
  • dyżurny akcji zimowej: tel. kom 604 288 945

oraz można zgłaszać Sołtysowi danej miejscowości

Akcja odśnieżania będzie prowadzona jednocześnie przez kilku operatorów, którzy podlegają osobie odpowiedzialnej za odśnieżanie dróg. Standard odśnieżania dróg gminnych polega na utrzymaniu ich przejezdności. W pierwszej kolejności odśnieżane będą drogi, na których ruch jest największy.

Informujemy, że drogi odśnieżane będą przy opadach śniegu powyżej 10 cm.

Należy również zaznaczyć, iż wydane środki na zimowe utrzymanie dróg, w tym wydatki nieuzasadnione uniemożliwiają realizację wielu zadań na drogach gminnych w okresie letnim.

Ponadto zwracamy szczególną uwagę na konieczność zachowania szczególnej ostrożności i dostosowanie prędkości jazdy do panujących warunków na drogach, gdyż odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej (gołoledzi) nie gwarantuje w 100% przejezdności dróg.

Zasady zwalczania śliskości

Do zwalczania śliskości i gołoledzi na drogach gminnych w Gminie Tarnowiec przygotowana została mieszanka o 5% zawartości soli. W przypadku gołoledzi i dużej śliskości odcinki dróg o pochyleniu ponad 4% posypywane będą mieszanką poprzez prace piaskarki ciągnikowej.

W przypadku powstania nawierzchni lodowej na drogach posypywanie mieszanką nastąpi na drogach o mniejszym pochyleniu. W przypadku wystąpienia gołoledzi oraz innych negatywnych zjawisk pogodowych (nawierzchnia lodowa) zjawiska te mogą utrzymywać się na drogach do 24 godz. po ich ustaniu.

Przypominamy również, że na podstawie art. 5 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2021.888) za uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się również wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości, odpowiada właściciel działki przyległej do drogi.

Ponadto informujemy, że za odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Gminy Tarnowiec odpowiada Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle.

Dyżur odbywa się w punkcie dyspozycyjno – informacyjnym przy ul. Przemysłowej w Jaśle, tel. kontaktowy – 797 710 686