Gmina Tarnowiec informuję, że w dniu 19.12.2022r. została podjęta uchwała w sprawie: przejęcia od Powiatu Jasielskiego realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Tarnowiec.

W związku z powyższym informujemy, że konieczność odśnieżenia lub posypania chodników przy drogach powiatowych można zgłaszać do Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Sp. zo.o., pod nr telefonu tel. 13 42 555 03 lub 604 288 945.

Ponadto przypominamy, że na podstawie art. 5 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.) prowadzenie akcji zimowej przez GPGK w Tarnowcu, w zakresie zimowego utrzymania chodników, nie zwalnia właścicieli nieruchomości położonych bezpośrednio wzdłuż chodników z utrzymania ich nawierzchni w czystości i porządku przez uprzątniecie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń.

Informacje dodatkowe:

W związku z rozpoczętą akcja zimową na drogach gminnych i chodnikach informujemy, że:

  • akcja odśnieżania dróg gminnych i chodników będzie prowadzona jednocześnie przez kilku operatorów, którzy podlegają osobie odpowiedzialnej za ich utrzymanie,
  • standard odśnieżania dróg gminnych polega na utrzymaniu ich przejezdności, a nie komfortu jazdy,
  • w pierwszej kolejności odśnieżane będą drogi, na których ruch jest największy,
  • informujemy również, że drogi odśnieżane będą przy opadach śniegu powyżej 10 cm.

Ponadto zwracamy szczególną uwagę na konieczność:

  • zachowania szczególnej ostrożności,
  • dostosowanie pojazdów do poruszania się w warunkach zimowych,
  • dostosowanie prędkości jazdy do panujących warunków na drogach, gdyż odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej (gołoledzi) nie gwarantuje w 100% przejezdności dróg.

Jednocześnie przypominamy, że za utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Tarnowiec odpowiada: Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle, Rynek 18, 38-200 Jasło

Informacje, uwagi i interwencje dotyczące przejezdności dróg powiatowych można kierować do punktu dyspozycyjno – informacyjnego przy ul. Przemysłowej w Jaśle pod nr telefonów:        
tel. 797 710 686
– czynny całodobowo.