Gminny Punkt Doradztwa Rolniczego w Tarnowcu będzie nieczynny
Gminny Punkt Doradztwa Rolniczego w Tarnowcu będzie nieczynny Zapraszamy do siedziby PZDR w Jaśle ul. Mickiewicza 4a Tel: 134462854

Serwis Agro-Market24.pl

Uprzejmie informujemy o serwisie Agro-Market24.pl. Portal został stworzony, aby pomóc producentom rolnym w dotarciu do odbiorców na swoje produkty. Zachęcamy również osoby fizyczne do kupowania bezpośrednio od rolników. W ten sposób, wspólnie możemy wspierać polskie rolnictwo. Korzystanie z portalu jest bezpłatne.

Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuję o planowanej w dniach 23 kwietnia do 9 maja 2022r. wiosennej akcji doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Gminny Punkt Doradztwa Rolniczego

Gminny Punkt Doradztwa w Tarnowcu, dyżury pełni mgr Małgorzata Miśkowicz w każdą środę w godzinach 7.30-15.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu (wejście od strony kościoła).

Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Jaśle prowadzi zapisy na szkolenie PODSTAWOWE i UZUPEŁNIAJĄCE w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym z wyłączeniem sprzętu stosowanego w kolejnictwie.

Sprzedaż piskląt jednodniowych kaczek i gęsi

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego podjął się kolejny raz sprzedaży piskląt jednodniowychkaczek i gęsi dla podkarpackich rolników. Pisklęta pochodzą z najlepszej hodowli zasobów genetycznych ZD Dworzyska Instytutu Zootechniki w Krakowie.

Od 1 stycznia 2022 r. udostępnione zostaną specjalne rachunki bankowe, po dwa dla każdego Oddziału Regionalnego KRUS, jeden dla wpłat na ubezpieczenie społeczne rolników, drugi dla wpłat na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z tabelą poniżej.

Warunkiem skutecznego wdrożenia bioasekuracji jest świadomość przestrzegania określonych zasad wśród posiadaczy zwierząt. Niski poziom dostosowania gospodarstw do wymogów w szczególności w zakresie opracowania i wdrożenia planu bezpieczeństwa biologicznego, może skutkować brakiem możliwości przemieszczania świń przez obszary objęte ograniczeniami.

Zgodnie z przyjętą Uchwałą Nr 325/6481/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 października 2021 r., ogłasza się konsultacje społeczne projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2022 roku w województwie podkarpackim.

W dniu 1 listopada br, wchodzą w życie zmienione zasady związane z obrotem trzodą chlewną i produktami od nich pozyskiwanymi, które wynikają z wprowadzonego we wszystkich krajach członkowskich UE nowego „Prawa o zdrowiu zwierząt" - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt. Rozporządzenie to wprowadza ważne zmiany, które są istotne dla gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną w strefach objętych ograniczeniami. Jednym z rozporządzeń wykonawczych do ww. prawa ustanawiającym szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) jest rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/605. Dodatkowe, nieobowiązkowe zasady bioasekuracji ustanawia załącznik II do rozporządzenia 2021/605.