Uprzejmie informuję, że w dniu 30 grudnia 2010r. (tj. czwartek) o godz. 13:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się III SESJA RADY GMINY TARNOWIEC.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. a) zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2010 rok,
  2. b) ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem 2010 roku,
  3. c) uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarnowiec uchwalonego uchwałą Nr XII/126/99 Rady Gminy w Tarnowcu z dnia 13 grudnia 1999r.,
  4. d) uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wsi Tarnowiec – w gminie Tarnowiec,
  5. e) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę,
  6. f) dopłat do ceny 1m3 dostarczonej wody w 2011r.,
  7. g) ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu,
  8. h) nadania Statutu Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu,
  9. i) zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/ 276/10 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 01 lutego 2010 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Tarnowcu.
 6. Wolne wnioski i zapytania.
 7. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Tadeusz Śmietana