Od II kwartału 2009 roku Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej realizuje Program Wspierania Aktywności Lokalnej "RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ".

Program ten stanowi w nowej, zmodyfikowanej formie kontynuację Programu Wpierania Inicjatyw Obywatelskich, realizowanego za pośrednictwem Fundacji Polska Wieś 2000 im. Macieja Rataja w latach 2006-07, wzbogacony o doświadczenia nabyte przy realizacji tego już zakończonego i rozliczonego programu.

Głównymi celami Programu Wspierania Aktywności Lokalnej są:

 • rozwój infrastruktury społecznej na terenach wiejskich poprzez finansowe wspieranie lokalnych inicjatyw i przedsięwzięć/projektów realizowanych głównie przez wiejskie organizacje pozarządowe;
 • stymulowanie aktywności mieszkańców wsi w zakresie ich samoorganizacji i integracji społecznej i zawodowej, w tym m.in. propagowanie i wspieranie działań w oparciu o środki funduszy sołeckich;
 • wspieranie działań wiejskich organizacji pozarządowych, ubiegających się o dofinansowanie projektów na rzecz terenów wiejskich ze środków Unii Europejskiej, w tym finansowanie wymaganego wkładu własnego;
 • pobudzanie współpracy samorządów gminnych z wiejskimi organizacjami pozarządowymi;
 • promowanie postaw i aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców terenów wiejskich.

W ramach programu można ubiegać się o wsparcie finansowe - w formie grantów do 15 tys. zł - na projekty, które są wyłaniane w drodze konkursów wniosków w oparciu o zasady kwalifikacji wniosków, ogłaszanych w okresach kwartalnych. Wnioskowany grant nie może finansować całości kosztów przedsięwzięcia, a jedynie stanowić uzupełnienie udziału własnego wnioskodawcy, środków lub nakładów innych partnerów uczestniczących w realizacji projektu.

Zgłaszane projekty, spełniające co najmniej jeden z w/w celów programu, powinny dotyczyć przedsięwzięć zlokalizowanych na terenie wsi lub miast do 5 tys. mieszkańców i mogą być realizowane w następujących dziedzinach:

 • zachowanie oraz rozwój i wykorzystanie lokalnego potencjału rozwojowego w zakresie szeroko rozumianej kultury, w tym zwłaszcza z uwzględnieniem dziedzictwa historycznego regionu,
 • szeroko pojęta działalność oświatowa, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć w zakresie wykorzystania i użytkowania nowoczesnych urządzeń i technologii (internet, telefonia cyfrowa, komputery, itp.), w tym przeciwdziałających wykluczeniu cyfrowemu; wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz zagospodarowania ich czasu wolnego poprzez udział w zajęciach edukacyjnych oraz wspieranie i rozwijanie różnych form edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
 • szeroko rozumiana działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym zwłaszcza w zakresie promocji zdrowego trybu życia i aktywności ruchowej, profilaktyki zdrowotnej, a także działań na rzecz rehabilitacji oraz opieki nad osobami niepełnosprawnymi.

W ramach programu mogą być finansowane wydatki związane m.in. z:

 • zakupem materiałów do przeprowadzenia szkoleń, pokazów, demonstracji itp,
 • zakupem i/lub wykonaniem strojów, instrumentów muzycznych lub innych elementów związanych z realizacją projektów,
 • przystosowaniem obiektów do prowadzenia działalności wynikającej z realizowanych projektów (np. drobne remonty), włącznie z zakupem wyposażenia w zakresie wynikającym bezpośrednio z projektu,
 • zwrotem kosztów prelegentów i instruktorów.

O wsparcie w ramach tego programu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, posiadające określoną formę prawną, mające swoją siedzibę i prowadzące lub podejmujące działalność na terenach wiejskich (wsie i miasta do 5 tys. mieszkańców). O granty mogą ubiegać się również podmioty kolegialne z terenów wiejskich, nie posiadające określonej formy prawnej, jak: rady sołeckie, rady parafialne i inne zorganizowane grupy osób/członków lokalnych społeczności.

Program jest zarządzany i realizowany bezpośrednio przez Fundację EFRWP. Fundacja w okresach półrocznych będzie ogłaszać terminy składania wniosków, wymagania dotyczące niezbędnej dokumentacji oraz warunki jakie muszą spełniać potencjalni beneficjenci przy ubieganiu się

o wsparcie w ramach programu. Informacje te będą każdorazowo zamieszczane na stronie internetowej Funduszu www.efrwp.com.pl . Szczegółowy opis procedur ubiegania się o środki, kwalifikacji wniosków i realizacji Programu zawarty jest w załączonych dokumentach programowych:

* Regulamin Programu.

* Zasady Kwalifikacji Projektów.

* Wzór wniosku o udzielenie grantu.

* Wzór wniosku o udzielenie grantu - edytowalny.

W ramach szóstej edycji konkursu projektów wnioski można będzie składać w terminie 15.11.2010 - 15.01.2011 roku.

Przewidujemy następujący harmonogram VI edycji Programu "Razem Możemy Więcej":

15.11.2010 - 15.01.2011 - przyjmowanie wniosków - projektów,

17.01 - 28.02.2011 - prace Komisji Kwalifikacyjnej,

1.03.2011 - ogłoszenie wyników na stronie internetowej,

2.03.2011 - 18.03.2011 - wysłanie do beneficjentów umów grantowych.

Przekazanie środków na realizację projektów będzie odbywało się w formie przelewu, na wskazany we wniosku i umowie grantowej numer rachunku bankowego, w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Fundusz prawidłowo wypełnionej i podpisanej przez Beneficjenta umowy grantowej.

Najczęściej zadawane pytania związane z wypełnianiem wniosków i realizacją projektów można znaleźć tutajNajczęściej zadawane pytania związane z wypełnianiem wniosków i realizacją projektów.

Podsumowanie, omówienie najczęściej popełnianych błędów oraz listy laureatów kolejnych edycji Programu Razem Możemy Więcej prezentujemy tutaj .

Informacje pochodzą ze strony www.efrwp.pl .