OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY TARNOWIEC

z dnia 9 grudnia 2010r.

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95), podaje się do publicznej wiadomości Rozporządzenie Porządkowe Nr 12/10 Wojewody Podkarpackiego z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa podkarpackiego.

Dniem ogłoszenia niżej wymienionego rozporządzenia porządkowego jest dzień 7 grudzień 2010r.

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 12/10

WOJEWODY PODKARPACKIEGO

z dnia 7 grudnia 2010 r.

w sprawie: ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa podkarpackiego.

Na podstawie art. 60 ust.1 i 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o  wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206) zarządza się co następuje:

§ 1. W celu ochrony życia, zdrowia i mienia osób oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego wprowadza się zakaz używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie województwa podkarpackiego.

§ 2. Zakaz, o którym mowa w §1, nie obowiązuje w dniu 31 grudnia 2010 r. oraz w dniu 1 stycznia 2011r.,a także nie obejmuje organizatorów imprez i przedsięwzięć artystycznych, rozrywkowych, rekreacyjnych i szkoleniowych, którzy organizując takie imprezy i przedsięwzięcia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, uzyskali zezwolenie właściwych organów.

§ 3. Zakaz, o którym mowa w § 1, nie dotyczy używania przez właściwe służby, jednostki ratownicze i osoby wzywające pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia petard sygnalizacyjnych, rakiet do sygnalizacji podczas mgły lub deszczu oraz pozostałych artykułów pirotechnicznych z wyłączeniem ogni sztucznych tj. oznaczonych symbolem 20.51.14 wg. Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług ( Dz. U. z 2008 r. Nr 207, poz.1293, Nr 220, poz. 1435, z 2009 Nr 33, poz. 256, Nr 222, poz. 1753).

§ 4. Kto narusza zakaz określony w § 1 podlega karze grzywny wymierzonej na zasadach i trybie określonym w prawie o wykroczeniach, na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia ( tekst jednolity Dz. U.z 2008 r. Nr 133, poz. 848, Nr 214, poz. 1344, Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. nr 190, poz. 1474, Nr 178, poz. 1375, nr 206, poz. 1589) oraz ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275, Nr 152, poz. 1018, Nr 106, poz. 672, Nr 152, poz. 1017).

§ 5. Rozporządzenie obowiązuje do dnia 10 stycznia 2011 r.

§ 6. Rozporządzenie ogłasza się w drodze obwieszczenia i podaje do wiadomości środkach masowego przekazu.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.                               

WOJEWODA PODKARPACKI
Małgorzata Chomycz