WÓJT GMINY TARNOWIEC
OGŁASZA
KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W TARNOWCU

1. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące warunki:

 1. posiadać obywatelstwo polskie,
 2. mieć pełną zdolność do czynności prawnych,
 3. posiadać ukończone wyższe studia bibliotekarskie lub podyplomowe studia bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,
 4. posiadać  udokumentowany co  najmniej  5  letni  staż pracy w instytucjach związanych z działalnością kulturalną,
 5. posiadać potwierdzony zaświadczeniem lekarskim dobry stan zdrowia.
 1. Preferuje się kandydatów posiadających:
 1. 3 letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach związanych z działalnością kulturalną,
 2. ukończone studia podyplomowe lub specjalistyczne kursy z zakresu zarządzania kulturą,
 3. podstawową znajomość co najmniej jednego języka obcego,
 4. umiejętność obsługi komputera,
 5. znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków finansowych,
 6. prawo jazdy kategorii B.

2.Oferty kandydatów powinny zawierać:

 1. pisemne zgłoszenie udziału w konkursie na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu wraz z motywacją,
 2. kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,
 3. życiorys (CV),
 4. kopie dyplomów i świadectw dokumentujących posiadane kwalifikacje,
 5. dokumenty   potwierdzające   doświadczenie   zawodowe   z   uwzględnieniem osiągnięć w tym zakresie,
 6. koncepcje programową dotyczącą prowadzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu,
 7. oświadczenie o niekaralności,
 8. aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia stwierdzające zdolność do pracy na stanowisku kierowniczym, wystawione przez lekarza medycyny pracy,
 9. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 10. oświadczenie   o   wyrażeniu   zgody   na   przetwarzanie   danych   osobowych zawartych w zgłoszeniu na potrzeby postępowania konkursowego,
 11. kopię dowodu osobistego.

3. Oferty wraz z dokumentami w zamkniętych kopertach z adresem kandydata, numerem telefonu i dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu" należy złożyć w Urzędzie Gminy w Tarnowcu w terminie 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia tj do dnia 18 września 2009r do godziny 15-tej lub przesłać pocztą. (decyduje data stempla pocztowego)

4. Kandydaci mogą zapoznać się z warunkami organizacyjnymi działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu oraz warunkami świadczenia pracy na stanowisku Dyrektora w Urzędzie Gminy w pokoju nr 7 natomiast o bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej w pokoju nr 14.

5. Koperty złożone po terminie nie będą otwierane.

6. Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się na dzień 30.09.2009r.

Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy w Tarnowcu www.tarnowiec.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie bip.tarnowiec.eu Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Tarnowcu u Zastępcy Wójta Gminy w pokoju nr 7 oraz telefonicznie 0134436922.

- Zarządzenie Nr 70/09 z dnia 17 sierpnia 2009 Wójta Gminy Tarnowiec

- Załącznik do zarządzenia Nr 70/09

- Regulamin Konkursu