Informacja dotycząca stypendium na rok szkolny 2009/2010

Urząd Gminy w Tarnowcu informuje, że istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie naszej gminy.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami potwierdzającymi dochód netto za miesiąc sierpień 2009 r. należy złożyć w Urzędzie Gminy w Tarnowcu pokój nr 12 do dnia 15 września 2009 r.

O stypendium szkolne może ubiegać się:

  • * uczeń szkoły publicznej i niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży i dorosłych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
  • *słuchacz publicznego kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych oraz słuchacz niepublicznego kolegium języków obcych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
oraz
  • *wychowanek ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży realizację obowiązku nauki do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
  • *uczeń szkoły niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej dla młodzieży i dorosłych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.


Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekraczać kwoty 351 zł netto.

Formularze wniosku o stypendium szkolne  można pobrać u dyrektorów Szkół położonych na terenie Gminy Tarnowiec lub w Urzędzie Gminy w Tarnowcu pokój nr 12.

Szczegółowe informacje można także uzyskać pod numerem telefonu 013 44 369 26.

  PDF
ODT
(OpenOffice)

DOC
(MS Word)

Wniosek o stypendium szkolne

Wniosek o stypendium szkolne

Wniosek o stypendium szkolne

Wniosek o stypendium szkolne