Uprzejmie informuję, że w dniu 20 lipca 2009r. (poniedziałek) o godzinie 1400, w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się XXXIII Sesja Rady Gminy Tarnowiec.

Porządek obrad sesji :
1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2009 rok,
b) zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jasielskiemu w zakresie realizacji zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1850R Jasło – Zręcin II etap” w ramach Programu Wieloletniego pn. ,,NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 – 2011”,
d) założenia cmentarza komunalnego,
e) sprzedaży nieruchomości rolnych,
f) nabycia nieruchomości pod drogę,
g) zatwierdzenia przystąpienia do projektu p.n. „Edukacja przedszkolna szansą na osiągnięcie sukcesów w edukacji szkolnej dla 3-5 latków z terenu Gminy Tarnowiec” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach ”Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałanie 9.1.1. „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej ”,
h) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Glinik Polski na lata 2008-2015.
6. Przedstawienie wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie kompleksowej kontroli gospodarki finansowej.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Śmietana