Przypomina się o terminie składania  częściowych sprawozdań z realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu. Sprawozdania należy wypełnić zgodnie z wzorem i instrukcją oraz złożyć w Urzędzie Gminy w Tarnowcu  do dnia 15 lipca 2009 r. Lub wysyłając drogą pocztową (liczy się data stempla pocztowego) na adres:
 
Urząd Gminy Tarnowiec
38 - 204 Tarnowiec woj. podkarpackie
z Dopiskiem:
Rozliczenie częściowe realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu.
Nazwa zadania i nazwa organizacji która przeprowadza zadanie.
 
  PDF ODT
(OpenOffice)
DOC
(MS Word)
Instrukcja
Instrukcja    
Sprawozdanie
Sprawozdanie Sprawozdanie Sprawozdanie