Informujemy, że w dniu 1 sierpnia br. o godz. 17:00 zostanie uruchomiony system alarmowy województwa podkarpackiego.

Przedsięwzięcie ma na celu oddanie hołdu uczestnikom i cywilnym ofiarom Powstania Warszawskiego, w związku z przypadającą w tym dniu 65 rocznicą tego ważnego w dziejach Narodu wydarzenia i będzie stanowiło ważny akcent jego obchodów.

W załączeniu przekazuję Państwu zarządzenie Wojewody Podkarpackiego - Szefa Obrony Cywilnej Województwa w przedmiotowej sprawie.


ZARZĄDZENIE Nr 2007/09
WOJEWODY PODKARPACKIEGO -

SZEFA OBRONY CYWILNEJ WOJEWÓDZTWA

z dnia 22 lipca 2009 r.

w sprawie przeprowadzenia treningu uruchomienia i pracy systemów alarmowych.

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej /j.t Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm./, § 3 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin /Dz.U. Nr 96, poz. 850/ oraz § 10 ust. li 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów wtych sprawach /Dz.U. Nr 191, poz. 1415/ zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W dniu 1 sierpnia 2009 r. zostanie przeprowadzony na terenie województwa podkarpackiego trening uruchomienia i pracy systemów alarmowych zwany dalej „treningiem”,

2. Celem treningu jest sprawdzenie systemów alarmowych i jednocześnie oddanie hołdu uczestnikom i cywilnym ofiarom Powstania Warszawskiego w 65 rocznicę jego wybuchu.

§ 2. 1. W trakcie treningu zostanie ogłoszony o godz. 17:00 za pomocą systemów alarmowych sygnał odwołania alarmów: powietrznego i o skażeniach - dźwięk ciągły trwający 3 minuty.

2. Do emisji sygnału o którym mowa w ust.1 należy wykorzystać:

1/ radiowe systemy włączania syren;
2/ syreny uruchamiane ręcznie na: osiedlowych, sołeckich, i zakładowych punktach, alarmowych.

3. Szefowie obrony cywilnej powiatów ziemskich wyznaczą wg swojej właściwości w zarządzeniach do treningu gminy biorące w nim udział.

4. Szefowie obrony cywilnej gmin wyznaczą wg swojej właściwości w zarządzeniach do treningu punkty alarmowe o których mowa w ust. 2 pkt 21,

§ 3. 1. Koordynowanie i nadzór nad przygotowaniem i przeprowadzeniem treningu powierza się Dyrektorowi Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

2. Szefowie obrony cywilnej powiatów i gmin oraz kierownicy podmiotów biorących udział w treningu, zapewnią, bezpieczeństwo i warunki pracy wszystkim jego uczestnikom.

3. Rzecznik Prasowy Wojewody Podkarpackiego zapewni obsługę medialną treningu oraz poinformuje społeczeństwo poprzez środki masowego przekazu o głośnej próbie uruchomienia syren alarmowych.

§ 4. Szefowie obrony cywilnej powiatów prześlą do dnia 10 sierpnia 2009 r. do Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego sprawozdania z przebiegu treningu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje na czas przygotowania i przeprowadzenia treningu.