Szanowni Mieszkańcy,

Urząd Gminy w Tarnowcu przeprowadza aktualizację danych dotyczących wymiaru podatku od nieruchomości. Aktualizacja dotyczy powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych oraz pozostałych budynków (w tym: gospodarczych, garaży i innych).

W związku z powyższym, każdy właściciel nieruchomości proszony jest o dokonanie niezbędnych pomiarów i weryfikację danych, zawartych w złożonych informacjach podatkowych. W przypadku rozbieżności między stanem faktycznym a zadeklarowanym, należy złożyć w tutejszym Urzędzie Gminy – Informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1) zawierającą skorygowane (prawidłowe) dane, która jest podstawą do naliczenia podatku od nieruchomości.

Informujemy, że w przypadku gospodarstw rolnych, budynki gospodarcze podlegają ustawowemu zwolnieniu z podatku. Właściciel gospodarstwa rolnego składa informację IN-1, podając w załączniku ZIN-2 powierzchnię użytkową budynku gospodarczego podlegającą zwolnieniu.

Informacje należy składać do 30 kwietnia 2021 roku.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 6 ust.6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, osoby fizyczne obowiązane są złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych na formularzu IN-1, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania.

Niezłożenie informacji podatkowej w ogóle lub po terminie może wiązać się z odpowiedzialnością przewidzianą w art. 54 kodeksu karnego skarbowego. Zgodnie z tym przepisem przestępstwo lub wykroczenie karno-skarbowe popełnia osoba, która uchylając się od opodatkowania, nie ujawni właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania albo nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie.

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących prawidłowego wypełnienia informacji w sprawie podatku od nieruchomości proszę o kontakt pod nr tel:.

  1. Magdalena Kania – 13 44 555 20 (Łajsce, Łubienko, Nowy Glinik, Roztoki, Umieszcz)
  2. Aneta Dzwonkowicz – 13 44 555 22 (Brzezówka, Czeluśnica, Gąsówka, Glinik Polski Sądkowa, Tarnowiec)
  3. Małgorzata Fryc – 13 44 555 21 (Dobrucowa, Gliniczek, Łubno Opace, Łubno Szlacheckie, Potakówka, Wrocanka)

Wzory aktualnie obowiązujących informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) znajdują się tutaj: Formularze do druku - podatki i opłaty lokalne

Jak obliczyć powierzchnię?

Podstawę opodatkowania dla budynków lub ich części stanowi ich powierzchnia użytkowa mierzona w metrach kwadratowych.

Aktualizacja powierzchni użytkowej budynków

Powierzchnia użytkowa budynków, to powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. Do powierzchni użytkowej budynku nie wlicza się powierzchni klatek schodowych.

Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m zalicza się w 100%; powierzchnię pomieszczeń o wysokości od 1,40m do 2,20m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50 %, a jeżeli wysokość pomieszczenia jest mniejsza niż 1,40m, powierzchnię tę pomija się.