Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jaśle informuje, że w dniu 22.07.2021 zostało opublikowane rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1205 z dnia 20.07.2021 zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń, w którym powiat jasielski w całości został włączony do strefy niebieskiej / obszar objęty ograniczeniami I / zwalczania ASF tj. strefy ochronnej ( dawniej żółta).

Poniżej umieszczone są wytyczne dla rolników utrzymujących trzodę chlewną oraz link do aktualnej mapy ASF

https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Obszar objęty ograniczeniami I

wymagania dotyczące gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną na
obszarze objętym ograniczeniami I - CAŁY POWIAT JASIELSKI 

Krótszy termin na dokonanie zgłoszenia zmiany stanu świń w gospodarstwie

Na terenie obszaru objętego ograniczeniami  istnieje obowiązek zgłaszania do ARiMR każdego zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada (kupno, sprzedaż, padnięcie, ubój na potrzeby własne) oraz dokonania oznakowania świń w ciągu 48 godzin (2 dni) od zaistnienia tego zdarzenia. Nie uległ zmianie termin na oznakowanie urodzonych prosiąt – nadal obowiązuje 30 dniowy okres na dokonanie oznakowania.

Ubój na użytek własny jest dozwolony pod następującymi warunkami:

  • świnie były utrzymywane w gospodarstwie co najmniej przez 30 dni przed ubojem,
  • posiadacz świń zgłosi osobiście lub telefonicznie do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Jaśle zamiar przeprowadzenia uboju minimum 24 h przed ubojem,
  • świnie zostaną poddane badaniu przedubojowemu wykonanemu przez uprawnionego lekarza weterynarii,
  • mięso pozyskane w wyniku uboju tych świń zostanie poddane badaniu poubojowemu przez uprawnionego lekarza weterynarii.

Na terenie obszaru objętego ograniczeniami  istnieje obowiązek natychmiastowego zgłoszenia do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Jaśle każdego przypadku padnięcia świni w gospodarstwie (przed oddaniem zwłok świni do utylizacji) oraz przypadków podejrzenia wystąpienia afrykańskiego pomoru świń.

W przypadku podejrzenia wystąpienia ASF u świń należy:

  1. Zgłaszać wszelkie niepojące oznaki i objawy nasuwające podejrzenie choroby Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Jaśle lub lekarzowi weterynarii opiekującemu się stadem.
  2. Pozostawić zwierzęta w miejscu przebywania.
  3. Nie wywozić z gospodarstwa zwierząt, zwłok zwierzęcych, produktów pochodzenia zwierzęcego, ściółki, paszy i sprzętu.
  4. Uniemożliwić osobom postronnym dostęp do pomieszczeń lub miejsc, w których znajdują się zwierzęta podejrzane o zakażenie lub chorobę

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jaśle przypomina o konieczności przestrzegania zasad bioasekuracji w gospodarstwie  oraz sporządzenie do końca 2021 r. ,,Planu bezpieczeństwa biologicznego” nowość wymagana w strefie !!!/, wynikających z Rozporządzenia  wykonawczego Komisji  UE 2012/605 z dnia 7 kwietnia 2012 r. ustanawiające szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.