Od 2 lutego do 15 marca 2011 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy z działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" finansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Termin ten podał do publicznej wiadomości Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tomasz Kołodziej 18 stycznia 2011 r. za pośrednictwem portalu internetowego ARiMR oraz dziennika o zasięgu ogólnopolskim. To już trzeci nabór wniosków o przyznanie takiego wsparcia, poprzednie dwa zostały przeprowadzone w ubiegłym roku. Warunki przyznawania pomocy oraz dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o takie wsparcie są takie same jak w poprzednich naborach.

Uruchomienie naboru wniosków o przyznanie pomocy na "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" stało się możliwe po uzyskaniu przez Ministra Rolnictwa Marka Sawickiego zgody Unii Europejskiej po zeszłorocznych powodziach w Polsce na uruchomienie w ramach PROW 2007-2013 tego nowego działania pomocowego i wygospodarowaniu na ten cel specjalnych środków finansowych. 13 września 2010 r. Minister Marek Sawicki podpisał rozporządzenie, które zawiera uregulowania dotyczące zasad, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej dla rolników poszkodowanych przez powodzie i obsunięcia ziemi wraz z decyzją, że wsparcie  będzie udzielane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Budżet na udzielenie pomocy w ramach tego działania wynosi 100 milionów euro, czyli ok. 400 milionów złotych. Dotychczas, w ramach dwóch zeszłorocznych naborów w ARiMR zarejestrowano ponad 2,54 tys. wniosków, w których rolnicy ubiegają się o przyznanie wsparcia w łącznej wysokości blisko 183 milionów złotych. Wykorzystanie limitu przyznanej pomocy jest bliskie 47%.

Pomoc przyznawana w ramach działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych  oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" ma szczególny charakter. Dotyczy bowiem rolników, których gospodarstwa zostały w znacznym stopniu zniszczone podczas ubiegłorocznych powodzi i towarzyszących im obsunięć ziemi. Dlatego w ARiMR podjęte zostały działania, które mają na celu jak najszybszą i jak najsprawniejszą obsługę złożonych wniosków, oczywiście zgodnie z przepisami rozporządzenia MRiRW oraz obowiązującymi procedurami. W takie działania wpisuje się m. in. przyspieszenie publikacji na stronie internetowej ARiMR listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy. Według przepisów rozporządzenia określających zasady przyznawania wsparcia w ramach działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych  oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" taka lista powinna zostać opublikowana na stronie internetowej ARiMR w ciągu 40 dni od zakończenia terminu składania wniosków. W przypadku pierwszego naboru, który odbył się od 30 września do 12 listopada 2010 r., informacja o kolejności przysługiwania pomocy powinna być opublikowana do 22 grudnia ubr., natomiast ARiMR podał ją po raz pierwszy już 15 grudnia ubr., czyli po 33 dniach od zakończenia naboru. Zgodnie z zapisami rozporządzenia MRiRW określającymi zasady przyznawania pomocy w tym działaniu, lista z kolejnością przysługiwania pomocy jest uaktualniana co siedem dni.
Jeszcze przed pierwszą publikacją listy, w ARiMR rozpoczęto proces weryfikacji złożonych w pierwszym naborze wniosków o przyznanie takiego wsparcia. Z rolnikami, których wnioski były kompletne i przeszły pozytywnie cały proces weryfikacji ARiMR podpisuje sukcesywnie umowy, do tej pory zawarto ich kilkadziesiąt. Niestety wiele złożonych wniosków, wymaga dokonania przez Wnioskodawców poprawek oraz uzupełnienia brakującej dokumentacji niezbędnej do ich dalszego procedowania. Dotychczas ARiMR wystąpiła do ponad 750 rolników z prośbą o uzupełnienie złożonych w pierwszym naborze dokumentów lub złożenie stosownych wyjaśnień. Dalsza weryfikacja takich wniosków będzie kontynuowana po dopełnieniu przez Wnioskodawców niezbędnych formalności.