Wójt Gminy Tarnowiec ogłasza nabór na rachmistrzów spisowych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011.

Kandydat na rachmistrza spisowego musi spełniać podstawowe wymagania stawiane rachmistrzom, a więc mieć ukończone 18 lat i posiadać co najmniej średnie wykształcenie. Jest to praca na ponad 3 miesiące i wymaga dyspozycyjności. Ze względu na specyfikę pracy rachmistrz powinien być w pełni sprawny fizycznie, posiadać umiejętności interpersonalne w postaci łatwego nawiązywania kontaktów, sprawnego i skutecznego komunikowania się z respondentami, wzbudzania zaufania wśród osób, z którymi będzie przeprowadzał wywiady.

Wymagania formalne od kandydatów:

 1. nieposzlakowana opinia,
 2. ukończone 18 lat,
 3. wykształcenie co najmniej średnie (wskazani są studenci i osoby z wyższym wykształceniem),
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. brak skazania za przestępstwo umyślne.

Wymagania dodatkowe od kandydatów:

 1. zdolność obsługi komputera w stopniu co najmniej podstawowym,
 2. znajomość funkcjonowania systemu GPS oraz umiejętność praktycznego wykorzystania map cyfrowych,
 3. dyspozycyjność, ponieważ praca będzie trwała ponad 3 miesiące,
 4. umiejętność nawiązywania kontaktów międzyludzkich, sprawnego i skutecznego komunikowania się z respondentami oraz wzbudzania wśród nich zaufania,
 5. kandydat powinien okazać się: obowiązkowością, rzetelnością, starannością oraz umiejętnością zorganizowania pracy własnej i radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.

Zakres wykonywanych zadań:

 1. Udział w szkoleniach z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz warsztatów na temat posługiwania się terminalami i zainstalowanymi na nich aplikacjami, zakończonych egzaminem.
 2. Przeprowadzenie obchodu przedspisowego, podczas którego dokonuje się aktualizacji wykazu adresowo- mieszkaniowego.
 3. Przeprowadzenie spisu, poprzez odwiedzenie i spisanie przypisanych punktów adresowych w ustawowym terminie przeprowadzenia spisu.

Wymagane dokumenty:

 1. - podanie zawierające co najmniej następujące dane: numer PESEL, numer NIP, aktualny adres, telefon kontaktowy oraz adres e-mail,
 2. - kserokopie dokumentu potwierdzającego ukończenie szkoły średniej lub dyplom wyższej uczelni,
 3. - kserokopie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 4. - oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe),
 5. - zgodę na przetwarzanie w toku rekrutacji podanych danych osobowych,
 6. - formularz informacji niezbędnych do podpisania umów zlecenia.

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do 17 grudnia 2010 r. w dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy w Tarnowcu, w Sekretariacie (pok. nr 7) w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na rachmistrzów spisowych do Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2011r.”.

Osobą upoważnioną do kontaktów w tej sprawie jest Lider gminny - Batłomiej Wójcik, tel. 134436938

Więcej informacji na temat spisu rolnego mozna znaleźć na stronach Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem: http://www.stat.gov.pl/gus/nsp_PLK_HTML.htm

Pliki do pobrania:

- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.

- Oświadczenie o niekaralności.

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

- Formularz informacji niezbędnych do podpisania umów zlecenia.