OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI TARNOWIEC  w gminie Tarnowiec
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
Na podstawie art.17 pkt 10 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80 poz. 717z późn. zm.)  oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227)      

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:
Miejscowego  Planu Zagospodarowania  Przestrzennego
wsi TARNOWIEC  w gminie Tarnowiec
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach  od 30 września do 22 października 2010 r

w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowiec pokój nr 8 w godzinach pracy urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie MPZP rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 11 października 2010r w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowiec,  pokój nr 8 godz. 1500.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu MPZP.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Tarnowiec z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2010r. Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych uwag jest Wójt Gminy Tarnowiec.


Wójt  Gminy
Bogusław Wójcik