OBWIESZCZENIE
Na podstawie  art. 3 ust. 1 pkt 11,  art.21 ust. 2 pkt. 9 i 16,   ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 r. Nr 199 poz. 1227)
zawiadamia się
że  został złożony  raport o  oddziaływaniu na środowisko  oraz uzgodnione zostały warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na na „Budowie parku elektrowni wiatrowych „Świerchowa” zlokalizowanych na terenach gmin Tarnowiec, Nowy Żmigród i Osiek Jasielski”.

Z założeniami raportu oraz całością  akt sprawy można zapoznać się w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, w Urzędzie Gminy Tarnowiec, Wydział Gospodarczy – pok.8 codziennie w godzinach urzędowania.