Gmina Tarnowiec  bierze udział w pilotażowym programie „Uczeń na wsi”. Program ma na celu pomóc w zdobyciu wykształcenia osobom niepełnosprawnym zamieszkującym Gminy wiejskie. Program ten realizowanym jest przy Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu może ubiegać się osoba niepełnosprawna, która:
  1. posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  2. pobiera naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej),
  3. posiada stałe zameldowanie na terenie gminy wiejskiej, na terenie której znajdują się wyłącznie wsie lub gminy miejsko –wiejskiej, na terenie której znajdują się wyłącznie wsie oraz miasta do 5 tys. mieszkańców.
W przypadku niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do lat 18 uprawnionym do ubiegania się o przyznanie dofinansowania kosztów nauki w ramach programu jest rodzic lub opiekun prawny.
Celem programu jest wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez uczniów, będących osobami niepełnosprawnymi, zamieszkujących gminy wiejskie na terenie, których znajdują się wyłącznie wsie, gminy miejsko – wiejskie, na terenie których znajdują się wyłącznie wsie oraz miasta do 5 tys. mieszkańców.
W okresie od 1 do 30 września 2008r. będzie można składać wnioski o dofinansowanie kosztów nauki uczniom, będącym osobami niepełnosprawnymi z ważnym orzeczeniem, zamieszkujących na terenie Gminy Tarnowiec.
Szczegółowe informacje oraz druki wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy Tarnowiec.
Termin składania wniosków na rok szkolny 2008/2009 upływa 30 września 2008r. Informacje można również uzyskać pod nr tel. 013 4436936 Przyznana ze środków PFRON pomoc finansowa w ramach programu może obejmować następujące koszty:

1. zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,
2. uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy rehabilitacyjne),
3.  związane z dostępem do internetu (instalacja i abonament)
Uwaga! w ramach programu wykluczona została możliwość zakupu sprzętu komputerowego,
4. kursów doszkalających w zakresie programu nauczania oraz kursów językowych (w przypadku kursów organizowanych poza miejscem zamieszkania ucznia, dofinansowaniu mogą podlegać również koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia),
5.  wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.

W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznana pomoc finansowa może obejmować dodatkowo następujące koszty:

1. opłaty za naukę (czesne),
2. zakwaterowania (gdy uczeń pobiera naukę poza miejscowością, w której jest zameldowany na pobyt stały),
3. dojazdów do szkoły.

Wysokość pomocy finansowej ze środków PFRON nie może przekroczyć:

1 w przypadku ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum - kwoty 2.000,00 zł w ciągu jednego roku szkolnego,
2. w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej bez obowiązku uiszczania czesnego – kwoty 3.000,00 zł w ciągu jednego roku szkolnego,
3. w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej zobowiązanego do uiszczania opłat za naukę (czesnego) - 4.000,00 zł w ciągu jednego roku szkolnego.

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:
1. kserokopię ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ucznia,
2. oświadczenie wnioskodawcy o dochodzie brutto przypadającym na jednego członka rodziny pozostającego w gospodarstwie domowym, którego wzór stanowi załącznik do formularza wniosku o dofinansowanie,
3. zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki przez ucznia w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej,
4. kserokopię aktu urodzenia ucznia – dotyczy wnioskodawcy ubiegającego się o pomoc finansową w imieniu i na rzecz niepełnoletniego dziecka,
5. kserokopię dokumentu o ustanowieniu opieki prawnej nad podopiecznym – dotyczy wnioskodawców będących opiekunami prawnymi ucznia.
 
 
Załączniki: