KOMUNIKAT z dnia 06.08.2020 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle przedstawia harmonogram przyjmowania próbek do bezpłatnych badań wody
ze studni przydomowych*

Przyjmowanie próbek do badań będzie odbywało się wg następujących zasad:

  1. Próbkę do badań dostarcza właściciel studni, bądź osoba przez niego wskazana
  2. Próbka jest pobrana zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik do niniejszego komunikatu
  3. Próbka jest dostarczona w 2 sterylnych pojemnikach o pojemności 100 ml każdy, jak na analizę moczu (do zakupienia w aptece)

Próbki będą przyjmowane wg następującego harmonogramu:

10.08 (poniedziałek) 8:00-10:00 Mieszkańcy m. Jasła (numery domów parzyste) Próbki należy dostarczyć do budynku PSSE w Jaśle,
ul. Koralewskiego 13
11.08 (wtorek) 8:00 -10:00 Mieszkańcy m. Jasła (numery domów nieparzyste) Próbki należy dostarczyć do budynku PSSE w Jaśle,
ul. Koralewskiego 13
12.08 (środa) 8:00 -10:00 Mieszkańcy gm. Tarnowiec i Dębowiec Próbki należy dostarczyć do budynku PSSE w Jaśle,
ul. Koralewskiego 13

O dalszych terminach tut. Inspektor będzie informował w kolejnych komunikatach. Komunikaty będą przekazywane do urzędów gmin oraz zamieszczane na stronie internetowej www.sanepidjaslo.pl

Przypomina się, że fakt zalania bądź podtopienia studni należy najpierw zgłosić do właściwego
urzędu gminy, zaś przed pobraniem próbki do badań, studnia, z której będzie pobierana musi
być dokładnie wyczyszczona, zdezynfekowana, a woda ze środkiem dezynfekującym
wypompowana, do zaniku zapachu chloru (w przeciwnym razie, badanie nie będzie
wiarygodne)

Bezpłatne badanie można wykonać tylko jednorazowo!

*dot. studni przydomowych, które stanowią dla mieszkańców powiatu jasielskiego jedyjw źródło
zaopatrzenia w wodę, a które uległy zalaniu bądź podtopieniu w wyniku przechodzących w ostatnim czasie intensywnych opadów atmosferycznych (według zgłoszeń przekazywanych
za pośrednictwem poszczególnych gmin)

Uprzejmie prosi się o przestrzeganie wyznaczonych harmonogramów
oraz procedur.

{phocadownload view=file|id=927|target=s}