Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr. 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

zawiadamia się

że, w toku postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek Polskiej Telefonii Komórkowej „Centertel” sp. z.o.o. ul. Skierniewicka 10a, 01 – 230 Warszawa

działająca przez pełnomocnika Waldemara Struglińskiego zam. Sosnowiec

dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel „Tarnowiec” , polegającej na:

- budowie wieży kratowej o wysokości 52,5m n.p.t. pod instalację telefonii komórkowej,

- ułożeniu kabli antenowych łączących anteny zawieszone na wieży z urządzeniami stacji umieszczonymi w kontenerze telekomunikacyjnym,

- usytuowaniu kontenera telekomunikacyjnego posadowionego na gruncie u podnóża wieży o wymiarach 2,5mx4m i wysokości nie przekraczającej 3m,

- montażu anten sektorowych: BSA005 GSM 900 - 6szt. zawieszonych na poziomie 49m n.p.t., i BSA 001 GSM 1800 - 3szt. zawieszonych na poziomie 46m n.p.t. oraz anteny radioliniowej RLA 23-03 zawieszonej na poziomie 43m n.p.t. w miejscowości Umieszcz gm.Tarnowiec na działce nr ewid. 278/1;

zgromadzono niezbędne do rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy dokumenty w tym: sporządzona została „analiza funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie warunków”, o których mowa w art. 61 ust.1 pkt.1-5 ustawy i przygotowano projekt decyzji oraz uzyskano uzgodnienia „projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego” z organami o których mowa w art. 53 ust.6.

Każdy kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych w sprawie dowodów, materiałów w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Akta przedmiotowej sprawy są do wglądu w Urzędzie Gminy Tarnowiec pokój nr. 8 codziennie w godzinach urzędowania.

Wójt Gminy Tarnowiec
Bogusław Wójcik