Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż drzew

Wójt Gminy Tarnowiec ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na pniu drzew rosnących: na działce nr 5375/1 zlokalizowanych w m. Czeluśnica w ilości 12 sztuk - zgodnie z załączonym wykazem. Łączna miąższość całkowita to 3,59 m3, cena wywoławcza wynosi 240,00zł do której zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 8 %.

Przetarg odbędzie się na świetlicy w Urzędzie Gminy Tarnowiec w dniu 15 marca 2019 r. o godzinie 10:00.

Kwota postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że najniższe postąpienie wynosi 10,00 zł. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Nabywca drzew jest zobowiązany:

  • wpłacić cenę ustaloną w przetargu przed podpisaniem umowy,
  • na czas wycinki drzew, oraz usunięcia z działki gminnej zabezpieczyć i oznakować przylegający teren,
  • wypłacić odszkodowanie za ewentualne szkody wyrządzone podczas wycinki, usunięcia drzew z nieruchomości gminnej, na mieniu, zdrowiu i życiu osób trzecich,
  • w terminie 2 miesięcy od dnia zamknięcia przetargu nabywca na własny koszt zobowiązany jest   ściąć   drzewa,   i   usunąć   z   nieruchomości   gminnej   oraz   uporządkować   teren i przetransportować na swój plac składowy

Podczas wykonywanych prac związanych z wycinką drzew, usunięciem z terenu nieruchomości gminnej Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zdrowie, życie i mienie kupującego oraz osób trzecich.

Wójt Gminy Tarnowiec zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości bez podania przyczyny.

Informacje dotyczące sprzedaży drzew można uzyskać w Urzędzie Gminy Tarnowiec, pokój nr 8 na parterze, telefon 13 44 369 40.

Niniejsze ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowiec, zamieszczone na stronie BIP Gminy Tarnowiec oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń w miejscowości położenia nieruchomości na której znajdują się drzewa przeznaczone do sprzedaży.

{phocadownload view=file|id=655|target=s}

{phocadownload view=file|id=660|target=s}

{phocadownload view=file|id=661|target=s}

{phocadownload view=file|id=669|target=s}

{phocadownload view=file|id=670|target=s}

{phocadownload view=file|id=674|target=s}