UCHWAŁA NR XIX/131/2016
RADY GMINY TARNOWIEC
z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie: zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu i Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu.

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 9, art. 9 ust.1 i art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 9, art. 18 i art. 19 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ze zm.) oraz art. 10, art. 13 ust. 2, ust. 7 i ust. 8 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 642 ze zm.)

Rada Gminy Tarnowiec uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W celu efektywnego wykonywania zadań Gminy Tarnowiec dotyczących zaspokajania potrzeb wspólnoty w zakresie kultury, a także w celu uproszczenia struktur zarządzania zamierza się z dniem 01.05.2017r. dokonać połączenia samorządowych instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu i Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu.
2. W wyniku połączenia instytucji, o których mowa w ust. 1 utworzona zostanie gminna jednostka organizacyjna, działająca w formie samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Tarnowcu, zwane dalej Centrum.
3. Siedziba Centrum mieścić się będzie w Tarnowcu, a terenem działania będzie obszar Gminy Tarnowiec.
4. Połączenie o którym w ust.1, nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu dotychczasowych zadań Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu i Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu.
§ 2. Przedmiotem działania Centrum będzie wykonywanie zadań własnych gminy w zakresie organizowania działalności kulturalnej, zaspokajanie potrzeb oświatowych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury na terenie gminy Tarnowiec z uwzględnieniem potrzeb czytelniczych i edukacyjnych.
§ 3. Treść uchwały wraz z uzasadnieniem o przyczynach połączenia instytucji kultury, o których mowa w §1 ust. 1, podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Tarnowiec, na stronie internetowej Urzędu Gminy Tarnowiec oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Tarnowcu.
§ 4. Uchwałę wraz z uzasadnieniem przekazuje się w celu zasięgnięcia opinii Krajowej Radzie Bibliotecznej i Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie.
§ 5. Po otrzymaniu opinii, o których mowa w §4, Wójt Gminy Tarnowiec wystąpi do ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego, o wydanie zgody na połączenie instytucji kultury, o których mowa w §1 ust. 1.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnowiec.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Organizator może dokonać połączenia instytucji kultury, w tym instytucji kultury prowadzących działalność w różnych formach. Stosownie do przepisu art. 19 połączenie instytucji kultury polega na utworzeniu jednej instytucji, w której skład wchodzą załogi i mienie należące do instytucji podlegających połączeniu. Natomiast stosownie do przepisu art. 13 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, Organizator może dokonać połączenia, podziału lub likwidacji biblioteki, przy czym Organizator obowiązany jest na 6 miesięcy przed dniem wydania aktu o połączeniu lub podziale biblioteki podać do publicznej wiadomości informację o swoim zamiarze wraz z uzasadnieniem.    

Zamiar utworzenia Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa na bazie Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu wiąże się z dążeniem do coraz bardziej efektywnego wykonywania zadań Gminy Tarnowiec w zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej w sferze kultury, a także upraszczania struktur zarządzania w zakresie organizowania działalności kulturalnej oraz edukacyjnej dla dzieci, młodzieży i osób starszych, w tym seniorów.

Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu w dużej mierze prowadzą działalność kulturalną w tym samym budynku. Wiele działań opartych jest na współpracy ze szkołami i przedszkolami oraz innymi jednostkami działającymi na terenie gminy. Połączenie wpłynie korzystnie na działania podejmowane w obszarze organizowania działalności kulturalnej oraz zapewni zarówno poszerzenie działań w zakresie kultury, wyższy poziom usług, zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży oraz imprez kulturalnych organizowanych na terenie gminy a także imprez o szerszym zasięgu.

Działania tych podmiotów niejednokrotnie się przenikają i uzupełniają. Połączenie umożliwi również pełniejsze wykorzystanie zasobów materialnych obu instytucji i sprawniejszą organizację pracy merytorycznej. Stworzy możliwość elastycznego dysponowania pracownikami oraz ustalenia harmonogramu pracy w taki sposób, by najbardziej wszechstronnie zostały realizowane cele i zadania jednostki, a godziny jej funkcjonowania dostosowane będą do potrzeb lokalnej społeczności.

Utworzenie Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa będzie miało wpływ na racjonalizację wydatków ponoszonych przez Gminę na działalność kulturalną oraz spowoduje zmniejszenie kosztów administracyjnych. Nastąpi centralizacja zarządzania tymi samymi nieruchomościami oraz skomasowanie służb finansowo-księgowych, obsługi sprzętu, urządzeń itp. Otworzy to również większą możliwość pozyskania środków zewnętrznych na działalność kulturalną. Podkreślić należy również, że połączenie powyższych instytucji kultury spowoduje funkcjonowanie na terenie gminy Tarnowiec jednego prężnego, wielofunkcyjnego ośrodka kultury.

Połączenie obydwu instytucji kultury nie spowoduje uszczerbku w ich działalności, nie ulegnie obniżeniu jakość świadczonych usług, nie będzie także miało negatywnego wpływu na wykonywanie dotychczasowych zadań biblioteki publicznej. Zostaną zachowane wymagania organizacyjne określone ustawą o bibliotekach, w powiązaniu z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Nowo utworzona jednostka w pełni zaspokoi potrzeby kulturalne mieszkańców, udostępni im dobra kultury, a także zapewni profesjonalną obsługę w zakresie czytelnictwa i bibliotekarstwa.

Reasumując należy stwierdzić, że utworzenie Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa jest rozwiązaniem efektywnym i korzystnym z punktu widzenia lokalnej społeczności i tańszym dla organizatora, czyli Gminy.