Rekrutacja do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnowiec na rok szkolny 2016/2017

Rekrutacja do przedszkola, klas pierwszych szkół podstawowych i&nbspgimnazjów

Informujemy, że na rok szkolny 2016/2017 obowiązują następujące terminy oraz kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, a także publicznych szkół podstawowych i gimnazjach.

 

NABÓR DO PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ TARNOWIEC NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Kryteria rekrutacji dla przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

Do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane kryteria określone w art. 20c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 2156).

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, będą brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, zawarte w Uchwale Nr XV/111/2016 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów oraz liczby punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Tarnowiec oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej dostępny jest w danym przedszkolu lub szkole podstawowej z oddziałem przedszkolnym.

Terminy rekrutacji dla przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Terminy określa Zarządzenie Nr 9/2016 Wójta Gminy Tarnowiec dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnowiec w roku szkolnym 2016/2017.

Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej składają na kolejny rok szkolny „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” w tym przedszkolu w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

Wzór deklaracji dostępny jest w danym przedszkolu lub szkole podstawowej z oddziałem przedszkolnym.

Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w przedszkolu lub szkole podstawowej z oddziałem przedszkolnym.

NABÓR DO PIERWSZYCH KLAS SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ TARNOWIEC NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum przyjmuje się z urzędu dzieci i młodzież zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów).

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Kryteria rekrutacji dla klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, zawarte w Uchwale Nr XV/112/2016 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnowiec, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Terminy rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych

Terminy określa Zarządzenie Nr 10/2016 Wójta Gminy Tarnowiec z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnowiec w roku szkolnym 2016/2017.

Terminy rekrutacji do klas pierwszych gimnazjów

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych gimnazjów na rok szkolny 2016/2017 określi Podkarpacki Kurator Oświaty.

Wzór wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz gimnazjum dostępny jest w danej szkole.

Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w danej szkole podstawowej lub gimnazjum.

Wniosek i oświadczenia potrzebne przy rekrutacji do Gminnego Przedszkola w Tarnowcu: