OBWIESZCZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości:
 Łajsce i Łubienko w gminie Tarnowiec
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013.r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości:
Łajsce i Łubienko w gminie Tarnowiec
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 w dniach od 22 stycznia do 11 lutego 2015 r.

w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowiec, pokój nr 8, w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości: Łajsce i Łubienko w gminie Tarnowiec rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 26 stycznia 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowiec, pokój nr 8 godz. 15:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu MPZP.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Tarnowiec z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 lutego 2015 r. Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych uwag jest Wójt Gminy Tarnowiec.

Wójt Gminy
Tarnowiec