OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 119 ust. 1, art. 33 ust. 1, art. 34, art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) w związku z powiadomieniem przez Ukrainę o planowanej realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego, dla którego wszczęto postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko;

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

 1. W dniu 21 października 2014 r. Rzeczypospolita Polska została powiadomiona o planowanym do realizacji przez Ukrainę przedsięwzięciu polegającym na budowie tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego.
 2. Organem właściwym w sprawie jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.
 3. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska powiadomił Regionalnych Dyrektorów Ochrony Środowiska w Lublinie i Rzeszowie, jako organów terenowej administracji rządowej właściwych ze względu na obszar możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko o planowanym przez Ukrainę przedsięwzięciu.
 4. W dniach od 2 grudnia 2014 r. do 23 grudnia 2014 r. każdy może zapoznać się z dokumentacją dotyczącą planowanej inwestycji.
  Całość posiadanej dokumentacji, w tym tłumaczenie w języku polskim Karty informacyjnej przedsięwzięcia, znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w zakładce Obwieszczenia i zawiadomienia pod adresem: http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia
  Karta informacyjna przedsięwzięcia w języku polskim znajduje się do wglądu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie przy al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów, w pokoju 42, w godzinach 7.30 - 15.30. W tym samym terminie można zgłaszać uwagi dotyczące przedmiotowej dokumentacji osobiście lub pisemnie na adres:

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
  Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko
  35-001 Rzeszów, al. Józefa Piłsudskiego 38

  Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.
 5. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Obwieszczenie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie