Wójt Gminy Tarnowiec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz osób z terenu gminy Tarnowiec, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowcu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. świadczeń rodzinnych

Apel do mieszkańców Gminy w związku ze zbliżającą się zimą

Mając na uwadze zbliżającą się zimę i pogarszające się warunki atmosferyczne, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy, zwracamy się z prośbą o zwrócenie uwagi na osoby bezdomne, samotne, starsze i niepełnosprawne, które w okresie zimy pozbawione są należytego ogrzewania i pozostają w trudnej sytuacji życiowej.

Informacja dotycząca zmian w przepisach dotyczących świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz wprowadzających nowy rodzaj świadczenia: świadczenie wspierające od 1 stycznia 2024 r.

Opieka wytchnieniowa

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności 

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Główne cele Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu

Wójt Gminy Tarnowiec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowcu w 2023 r.

Mając na uwadze zbliżającą się zimę i pogarszające się warunki atmosferyczne, w trosce o  zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy, zwracamy się z prośbą o zwrócenie uwagi na osoby bezdomne, samotne, starsze i niepełnosprawne, które w okresie zimy pozbawione są należytego ogrzewania i pozostają w trudnej sytuacji życiowej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowcu  informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach programu resortowego” Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowcu informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach programu resortowego "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.