WÓJT GMINY TARNOWIEC

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j.Dz. U. z 2022, poz. 559 z późn.zm./ w związku z art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej / Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 z późn. zm./ oraz art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /t.j. Dz. U. 2022 r. , poz. 1327 z późn.zm./

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowcu w 2023 r.

PlikRozmiar
Pobierz plik (SKM_22722112516040.pdf)Ogłoszenie132 kB