Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy
społecznej dla Gminy Tarnowiec na rok 2021

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz.,1057),

WÓJT GMINY TARNOWIEC
ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021
zadania publicznego Gminy Tarnowiec

ZADANIE:

Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym oraz osobą niepełnosprawną ze znacznym stopniem niepełnosprawności zamieszkałych na terenie Gminy Tarnowiec

PlikRozmiar
Pobierz plik (SKM_C454e21060912510.pdf)Ogłoszenie231 kB