Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że zgodnie z decyzją RZ.RZT.70.58.2023 z dnia 6 listopada 2023r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz na podstawie art. 24f ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2021 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. 2023 poz. 537) z dniem 1.12.2023r. następuje zmiana taryf dla odbiorców zaopatrzenia w wodę i odbiorców usług odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Tarnowiec, zgodnie z poniższą tabelą:

Tabela cennik