Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców gminy Tarnowiec.
Każdy uczestnik może nadesłać tylko jeden projekt.
Prace konkursowe w zaklejonych kopertach należy nadsyłać na adres:

Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu,

38-204 Tarnowiec 30

lub składać osobiście

do dnia 8 kwietnia 2013 r. z załączoną kartą zgłoszeniową.

Widokówka z Gminy Tarnowiec - plakat