Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Uchwała Nr XVIII/109/2019 w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2019 rok pdf 9.50 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XVIII/110/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2019-2026 pdf 3.96 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XVIII/111/2019 w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec pdf 4.37 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XVIII/112/2019 w sprawie: budżetu Gminy Tarnowiec na 2020 rok pdf 17.70 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XVIII/113/2019 w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg pdf 683.23 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XVIII/114/2019 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej kwotę ustaloną w budżecie gminy w zakresie usługi polegającej na odławianiu, transportowaniu i umieszczaniu bezdomnych psów w schronisku "Wesoły Kundelek" w Lesku pdf 244.64 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XVIII/115/2019 w sprawie: zmiany uchwały nr XLV/305/2018 Rady Gminy w Tarnowcu z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i udzielających schronienie osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Tarnowiec pdf 472.94 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XVIII/116/2019 w sprawie: rozpatrzenia petycji adwokat Renaty Sutor z dnia 18 listopada 2019r. w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego pdf 424.07 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XVIII/117/2019 w sprawie: powołania Komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników pdf 253.90 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XVIII/118/2019 w sprawie: przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnowiec na lata 2019 - 2024 z perspektywą do 2026" pdf 191.02 KB Bartłomiej Wójcik
Załącznik nr 1: Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnowiec na lata 2019 - 2024 z perspektywą do 2026 pdf 4.09 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XVIII/119/2019 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 pdf 3.23 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XVIII/120/2019 w sprawie: ustalenia planu pracy Rady Gminy Tarnowiec na 2020 rok pdf 1.00 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XVIII/121/2019 w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Tarnowiec, w roku szkolnym 2019/2020 pdf 183.39 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XVIII/122/2019 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej kwotę ustaloną w budżecie gminy w zakresie usługi polegającej na wykonaniu opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej relacji Łubno Szlacheckie - Łubno Opace" pdf 236.70 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XVIII/123/2019 w sprawie: ustalenia wysokości diety dla radnych Gminy Tarnowiec oraz zasad ich wypłacania pdf 321.18 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XVIII/124/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu Nr 3 do Porozumienia Międzygminnego Nr GK.033.2.4.2018.H zawartego w dniu 16 marca 2018r. w Krośnie pomiędzy Gminą Miasto Krosno a Gminą Tarnowiec pdf 8.27 MB Bartłomiej Wójcik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 15 kwiecień 2021 10:23 Bartłomiej Wójcik