Raport o stanie Gminy Tarnowiec

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn.zm) Wójt Gminy Tarnowiec, co roku do dnia 31 maja, przedstawia Radzie Gminy Tarnowiec raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy.

Informuję, że na najbliższej sesji Rady Gminy Tarnowiec
dnia 27 czerwca 2022 r. o godz. 14:00
zostanie przedstawiony „Raport o stanie Gminy Tarnowiec za 2021 rok”.

W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 mieszkańców gminy.
Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15 osób. Mieszkańcy będą dopuszczeni do głosu w debacie nad Raportem o stanie gminy według kolejności zgłoszeń.

W związku z powyższym zgłoszenia do debaty przyjmowane będą w Urzędzie Gminy w Tarnowcu do dnia 24 czerwca 2022r. (ostatni dzień roboczy Urzędu Gminy przed dniem sesji Rady Gminy).

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Michał Dłuski

DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE GMINY TARNOWIEC

Stosownie do art. 28aa  ustawy z dnia  8 marca  1990r.  o samorządzie gminnym  Wójt Gminy zobowiązany  jest przedstawić Radzie Gminy   raport o stanie gminy.  Dokument ten powinien być przedłożony Radzie do końca maja.

Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie absolutorium dla Wójta. Nad przedstawionym przez Wójta raportem o stanie Gminy przeprowadza się debatę, w której uczestniczą radni, zabierając głos bez ograniczeń czasowych. W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać również głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa  do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami  co najmniej 20 mieszkańców.  Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności dokonanych do Przewodniczącego Rady Gminy zgłoszeń. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma odbyć się debata nad raportem o stanie Gminy.

Termin sesji, na której odbędzie się debata nad raportem o stanie Gminy Tarnowiec ustalony został na dzień  30 czerwca 2021r. o godz 14:00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Tarnowcu.

W związku z powyższym zgłoszenia do debaty przyjmowane będą w  Urzędzie Gminy w Tarnowcu do dnia 29 czerwca 2021r.  do godz. 15:30.

Przewodniczy Rady Gminy
Jarosław Pękala