Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 10 marca 2022r. o godz. 14:00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu odbędzie się XLVIII SESJA RADY GMINY TARNOWIEC.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Gminy Tarnowiec.
 4. Informacja Wójta Gminy Tarnowiec z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2022 rok,
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Tarnowiec na lata 2022-2031,
  3. udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania publicznego polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników przy drogach powiatowych”,
  4. udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania publicznego polegającego na wykonaniu robót budowlanych związanych z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej 1849R Wolica – Gliniczek – Sądkowa - Dobrucowa w km 1+720 – 1+740 w miejscowości Gliniczek dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników przy drogach powiatowych”,
  5. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Tarnowiec,
  6. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Gliniczek o numerze ewid. dz. 32 z dotychczasowym dzierżawcą,
  7. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Tarnowiec o numerze ewid. dz. 581 z dotychczasowym dzierżawcą,
  8. zmiany uchwały nr XLV/325/2021 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie: zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Tarnowiec na rok 2022.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wolne wnioski i oświadczenia.
 8. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Michał Dłuski

 

                                                          

PlikRozmiar
Pobierz plik (Projekt uchwały zmiana budżetu (2).pdf)Projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2022 rok3174 kB
Pobierz plik (Projekt uchwały zmiana WPF.pdf)Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Tarnowiec na lata 2022-20311171 kB
Pobierz plik (Projekt uchwały chdniki Tarnowiec.pdf)Projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania publicznego polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników przy drogach powiatowych”87 kB
Pobierz plik (Projekt uchwały chodnik Gliniczek.pdf)Projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania publicznego polegającego na wykonaniu robót budowlanych związanych z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej 1849R Wolica – Gliniczek – Sądkowa - Dobrucowa w km 1+720 – 1+740 w miejscowości Gliniczek dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników przy drogach powiatowych”70 kB
Pobierz plik (Projekt uchwały ekwiwalent.pdf)Projekt uchwały w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Tarnowiec132 kB
Pobierz plik (Projekt uchwały dzierżawa Gliniczek.pdf)Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Gliniczek o numerze ewid. dz. 32 z dotychczasowym dzierżawcą246 kB
Pobierz plik (Projekt uchwały dzierżawa Tarnowiec.pdf)Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Tarnowiec o numerze ewid. dz. 581 z dotychczasowym dzierżawcą322 kB
Pobierz plik (Projekt uchwały zmiana GPRPA.pdf)Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XLV/325/2021 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie: zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Tarnowiec na rok 2022878 kB
Pobierz plik (Głosowanie imienne 10.03.2022r.pdf)Imienny wykaz głosowań1059 kB