OBWIESZCZENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 14 lutego 2022r. o godz. 14:00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu odbędzie się XLVII SESJA RADY GMINY TARNOWIEC.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XLV i XLVI sesji Rady Gminy Tarnowiec.
 4. Informacja Wójta Gminy Tarnowiec z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2022 rok,
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Tarnowiec na lata 2022-2031,
  3. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia powierzającego Miastu Jasłu przez Gminę Tarnowiec zadania z zakresu pomocy społecznej,
  4. przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład,
  5. przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Tarnowiec na lata 2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji,
  6. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Gliniczek o numerze ewid. dz. 351 z dotychczasowym dzierżawcą,
  7. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Wrocanka o numerach ewid. dz. 165 i 166 z dotychczasowym dzierżawcą,
  8. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Wrocanka o numerze ewid. dz. 202 z dotychczasowym dzierżawcą,
  9. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Sądkowa o numerach ewid. dz. 153/3, 153/4, 154/3 i 154/4 z dotychczasowym dzierżawcą,
  10. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Tarnowiec o numerze ewid. dz. 164 z dotychczasowym dzierżawcą,
  11. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Tarnowiec o numerze ewid. dz. 167 z dotychczasowym dzierżawcą,
  12. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Tarnowiec o numerach ewid. dz. 81, 83, 84/2 i 85/2 z dotychczasowym dzierżawcą,
  13. przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnowiec w roku 2022,
  14. przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Tarnowiec na 2022 rok.
 6. Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Gminy Tarnowiec za 2021 rok:
  • Rewizyjnej;
  • Skarg, Wniosków i Petycji;
  • Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury;
  • Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski i oświadczenia.
 9. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Michał Dłuski