Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30 grudnia 2021r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tarnowcu odbędzie się XLV SESJA RADY GMINY TARNOWIEC.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XLIII i XLIV sesji Rady Gminy Tarnowiec.
 4. Informacja Wójta Gminy Tarnowiec z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2021 rok;
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Tarnowiec na lata 2021-2030;
  3. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Tarnowiec na lata 2022-2031;
  4. budżetu Gminy Tarnowiec na 2022 rok:
   • prezentacja projektu uchwały budżetowej,
   • odczytanie opinii Komisji Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury,
   • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie,
   • przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii RIO w Rzeszowie i wniosków radnych,
   • dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
   • głosowanie nad projektem budżetu;
  5. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2022 w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Tarnowiec;
  6. zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Tarnowiec na rok 2022;
  7. ustalenia planu pracy Rady Gminy Tarnowiec na 2022 rok.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wolne wnioski i oświadczenia.
 8. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Michał Dłuski