OBWIESZCZENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29 listopada 2021r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tarnowcu odbędzie się XLIII SESJA RADY GMINY TARNOWIEC.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Gminy Tarnowiec.
 4. Informacja Wójta Gminy Tarnowiec z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2021 rok;
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Tarnowiec na lata 2021-2030;
  3. zmiany uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości;
  4. przystąpienia Gminy Tarnowiec do Stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich;
  5. "Rocznego programu współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok";
  6. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Tarnowiec o numerach ewid. działek 409/2 i 414/2;
  7. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Łajsce o numerze ewid. działki 93;
  8. ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Tarnowiec;
  9. zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Gminy Tarnowiec oraz zasad ich wypłacania;
  10. zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysom.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Tarnowiec w roku szkolnym 2020/2021.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski i oświadczenia.
 9. Zamknięcie obrad sesji.

 Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Michał Dłuski