OBWIESZCZENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30 czerwca 2021r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tarnowcu odbędzie się XXXVIII SESJA RADY GMINY TARNOWIEC.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXXVI i XXXVII sesji Rady Gminy Tarnowiec.
 4. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Tarnowiec za 2020 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Tarnowiec wotum zaufania.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020r.:
  • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2020 rok,
  • przedstawienie oceny sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok oraz sprawozdania finansowego przez Komisję Rewizyjną,
  • informacja o stanie mienia gminy,
  • przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej odnoszącą się do przedmiotowego wniosku,
  • dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Tarnowiec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2021 rok.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Tarnowiec na lata 2021-2030.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego ,,Dorzecze Wisłoki’’ na lata 2022-2030.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonych w miejscowości Wrocanka z dotychczasowym dzierżawcą.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wolne wnioski i oświadczenia.
 16. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Jarosław Pękala