Uprzejmie informuję, że w dniu 20 grudnia 2019r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tarnowcu odbędzie się XVIII SESJA RADY GMINY TARNOWIEC

Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:

 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVI i XVII sesji Rady Gminy Tarnowiec.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2019 rok;
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2019-2026;
  3. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec;
  4. budżetu Gminy Tarnowiec na 2020 rok:
   • prezentacja projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
   • odczytanie opinii Komisji Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury,
   • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie,
   • dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na 2020 rok;
  5. ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg;
  6. upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej kwotę ustaloną w budżecie gminy w zakresie usługi polegającej na odławianiu, transportowaniu i umieszczaniu bezdomnych psów w schronisku "Wesoły Kundelek" w Lesku;
  7. zmiany uchwały nr XLV/305/2018 Rady Gminy w Tarnowcu z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i udzielających schronienie osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Tarnowiec;
  8. rozpatrzenia petycji adwokat Renaty Sutor z dnia 18 listopada 2019r. w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego;
  9. powołania Komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników;
  10. przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnowiec na lata 2019 - 2024 z perspektywą do 2026";
  11. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020;
  12. ustalenia planu pracy Rady Gminy Tarnowiec na 2020 rok.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wolne wnioski i oświadczenia.
 7. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Jarosław Pękala