Uprzejmie informuję, że w dniu 11 grudnia 2019r. (tj. środa) o godz. 15:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się XVII Nadzwyczajna SESJA RADY GMINY TARNOWIEC

Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:

  1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Przedstawienie wniosku Wójta Gminy Tarnowiec w sprawie zwołania sesji w trybie art. 20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/25/2019 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 18 lutego 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.
  5. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Jarosław Pękala