Uprzejmie informuję, że w dniu 30 lipca 2019r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tarnowcu odbędzie się XI SESJA RADY GMINY TARNOWIEC.

Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:

 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Gminy Tarnowiec.
 4. Informacja Prezesa i Komendanta Oddziału Gminnego OSP o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz gotowości niesienia pomocy w przypadku klęsk żywiołowych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego, na realizację zadania publicznego pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec – Jedlicze -Potok wraz z mostem w km 1+699 na rzece Jasiołce w miejscowości Dobrucowa wraz z dojazdami";
  2. zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2019 rok;
  3. zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań;
  4. ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tarnowiec dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego;
  5. zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wolne wnioski i oświadczenia.
 8. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Jarosław Pękala

{phocadownload view=file|id=730|target=s}