Uprzejmie informuję, że w dniu 29 maja 2019r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tarnowcu odbędzie się IX SESJA RADY GMINY TARNOWIEC.

Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:

 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VI, VII i VIII sesji Rady Gminy Tarnowiec.
 4. Sprawozdanie z działalności Posterunku Policji w Tarnowcu oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Tarnowiec za 2018 rok.
 5. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2018 rok.
 6. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla Gminy Tarnowiec.
 7. Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 rok oraz przedstawienie potrzeb w tym zakresie.
 8. Sprawozdanie z przeprowadzenia wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich na terenie Gminy Tarnowiec.
 9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2019 rok;
  2. przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Farma wiatrowa" w gminie Tarnowiec w miejscowościach: Łajsce, Łubienko, Łubno Szlacheckie, Łubno Opace i Nowy Glinik;
  3. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcie kolejnej umowy najmu części połaci dachowej na budynku Domu Ludowego we Wrocance, z dotychczasowym najemcą;
  4. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowy Glinik o numerze ewid. działki 1080;
  5. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Sądkowa.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Wolne wnioski i oświadczenia.
 12. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Jarosław Pękala

{phocadownload view=file|id=704|target=s}