Niniejszym informujemy, że firma Voice Net S.A. realizuje na terenie Państwa Gminy projekt mający na celu budowę sieci światłowodowej. Sieć światłowodowa umożliwi dostarczenie do gospodarstw domowych oraz instytucji w Państwa Gminie usług szerokopasmowych: internet, telewizja, telefon.

Wójt Gminy Tarnowiec  informuje, że w dniach od 09 kwietnia do 23 kwietnia 2018r. odbędą się konsultacje społeczne w sprawie Statutów sołectw Gminy Tarnowiec.

28 marca Rada Gminy Tarnowiec podjęła uchwałę Nr XLIV/296/2018 w sprawie podziału Gminy Tarnowiec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz uchwałę Nr XLIV/297/2018 w sprawie podziału Gminy Tarnowiec  na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Ogłoszenie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż drzew

Informujemy, że dzień 30 marca 2018 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Tarnowcu, w zamian za święto przypadające w sobotę 6 stycznia 2018 r.

Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o planowanej w dniach 7-16 kwietnia 2018 r. wiosennej akcji doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Zarządzenia Wojewody Podkarpackiego w sprawie liczy radnych do Rad Gminy, Rad Powiatów i Sejmiku Województwa.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadziło nowe regulacje prawne dotyczące warunków utrzymywania świń (bioasekuracji). 

OGŁOSZENIE drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż drzew

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie „dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie".