W dniu 8 listopada 2021 r. Punkt Informacyjno-Konsultacyjny programu "Czyste Powietrze" czynny jedynie pod numerem telefonu: 516 906 936 od godziny 15:00 do godziny 19:00.

W związku z dużym zainteresowaniem konkursem grantowym „Cyfrowa Gmina - wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - „Granty PPGR” Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU.

Na podstawie umowy dotacji nr 6838/2021/OZ/R/DA z dnia 11.08.2021 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Gmina Tarnowiec otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnowiec”.

W związku ze zmianą ustawy o dowodach osobistych z dnia 14 kwietnia 2021 r., informuje się o planowanym na dzień 5 listopada br. godz. 12:00 całkowitym zablokowaniu dostępu do Rejestru Dowodów Osobistych. Prosimy o składanie wniosków o wydanie dowodu osobistego oraz odbiór dowodów osobistych do godz. 11:30. Przywrócenie pracy w Rejestrze Dowodów Osobistych planowane jest na 8 listopada br.

Podkarpacki Wojewódzki Lekarza Weterynarii informuje o planowanej w dniach 5-14 listopada 2021 r. dodatkowej akcji doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle ogłasza przetarg na sprzedaż drzew „na pniu" rosnących w ciągu dróg powiatowych wraz z wykonaniem ich wycinki i uporządkowaniem terenu po wycince - 6 zadań. Składający ofertę musi zobowiązać się do zakupu wszystkich drzew "na pniu" objętych zadaniem.

Zgodnie z art. 9 i art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. - o scalaniu i wymianie gruntów zwołuję ogólne zebranie uczestników scalenia wsi Czeluśnica gm. Tarnowiec. Zebranie odbędzie się w dniu 10.11.2021 roku o godz. 17:00 w Domu Ludowym we wsi Czeluśnica.

ZARZĄDZENIE NR 106/2021 WÓJTA GMINY TARNOWIEC z dnia 15.10.202Ir. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Tarnowiec w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”

W dniach 13 i 20 październik 2021r. Gminny punkt Doradztwa Rolniczego  w Tarnowcu, który mieści się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu będzie nieczynny.

Na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 67 ze zm.) Wójt Gminy Tarnowiec podaje do publicznej wiadomości informację o planie polowań zbiorowych przeprowadzanych przez Koło Łowieckie nr 163 „JARZĄBEK” Jasło (plan polowań na sezon łowiecki 2021-2022 w załączeniu).